برترین های دهه ۸۰ حاج سید مجید بنی فاطمه

مداحی حاج مجید بنی فاطمه مراسم ولادت ها ۱۳۹۴

مداحی حاج مجید بنی فاطمه مراسم شهادت ها ۱۳۹۴

مداحی حاج مجید بنی فاطمه ایام فاطمیه ۱۳۹۴

مداحی حاج مجید بنی فاطمه محرم ۱۳۹۴

مجموعه جلسات هفتگی مداحی حاج مجید بنی فاطمه ۱۳۹۳

بنی فاطمه شهادت ها ۱۳۹۳

بنی فاطمه ایام فاطمیه ۱۳۹۲

بنی فاطمه محرم ۱۳۹۲

مجموعه مداحی های حاج سید بنی فاطمی ۱۳۹۱